Algemene Voorwaarden

1.TOEPASSING
1.1 Het bestellen van een dienst of het aankopen van een product bij Praktijk Lien Hylebos houdt in dat de klant akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
1.2 Er kan slechts schriftelijk van deze algemene voorwaarden afgeweken
worden, waarbij de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.
1.3 De toepasselijkheid van inkoop - of andere voorwaarden van de klant worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Beide partijen kunnen langs digitale (elektronische) weg met elkaar
communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Aan
het gebruik hiervan kleven risico's zoals vertragingen, manipulatie en virussen. Praktijk Lien Hylebos is niet aansprakelijk voor schade die hier eventueel uit voortvloeit.
Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens
op digitale wijze worden gedaan.
1.5 Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch
bewijs (e-mail, back-ups e.d.).
2. OFFERTES EN AANVAARDING VAN DE BESTELLING
2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand nadat
we de bestelling of aankoop via email bevestigd hebben. Praktijk Lien Hylebos kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere
voorwaarden. Wij behouden ons tevens het recht om elke bestelling of aankoop te
weigeren. Deze beslissing kan genomen worden naar eigen goeddunken en
zonder verdere motivering. In dit geval zullen wij de klant hiervan op de hoogte
brengen.
Indien de klant na de bestelling geen bevestiging via e-mail ontvangt, werd de
bestelling mogelijk niet verwerkt of is er een fout opgetreden. Gelieve in dit geval
contact op te nemen met lien.hylebos@hotmail.com .
2.2 Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de
consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave
van redenen kosteloos te herroepen.
In geval van aankoop van producten, heeft de consument het recht binnen de 14
dagen vanaf de dag die volgt op de levering, af te zien van de aankoop, zonder
betaling van een boete en zonder motivering. Praktijk Lien Hylebos zal in dat geval het
bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant, binnen een
termijn van 10 werkdagen. De gemaakte verzendkosten blijven wel verschuldigd.
Bij herroeping gelden dus de wettelijke waarborgen. Het modelformulier voor
herroeping kan hier worden gedownload.
2.3 Elke aanbieding van een dienst of een product geldt slechts tot uitputting van
de voorraad. Praktijk Lien Hylebos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet
1/7beschikbaar zijn van een dienst of een product. Indien een dienst of product niet
langer beschikbaar is, zullen wij dit zo snel mogelijk melden aan de klant zodat
deze zijn bestelling kan annuleren.
3. PRIJZEN EN BETALINGEN
3.1 De prijzen die gelden op het moment van bestelling van een dienst of aankoop
van een product zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn in euro aangeduid,
inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of
schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden bij de bestelling apart en
duidelijk opgegeven en zijn afhankelijk van de gekozen verzendwijze en het land
van bestemming.
3.2 Wij behouden ons het recht voor om de prijzen en tarieven te wijzigen en
eventuele fouten te corrigeren. Wanneer dit nadelig zou zijn voor de klant, wordt hij
hiervan via e-mail op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om de
bestelling binnen de 10 dagen te annuleren.
3.3 Kortingscodes zijn nooit cumuleerbaar met andere acties.
3.4 Praktijk Lien Hylebos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in
opgegeven prijzen of voorwaarden, noch voor fouten in productomschrijvingen of
afbeeldingen.
3.5 Voor alle online bestellingen en aankopen accepteren wij bankoverschrijving
en PayPal. De verzending van
de producten gebeurt vanaf het moment dat de betaling door ons werd ontvangen.
3.6 Aankopen in de winkel kunnen cash, via de Bancontact app of Payconiq
betaald worden.
4. LEVERING VAN DIENSTEN
4.1 Onder een dienst wordt onder andere begrepen: workshops, sessies, lezingen, studiedagen en nascholingen. Deze diensten kunnen individueel en in
groepsverband plaatsvinden.
4.2 Praktijk Lien Hylebos zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren
overeenkomstig de met de klant overeengekomen afspraken.
4.3 Behoudens de toepassing van het wettelijke recht op herroeping, vermeld in
2.2, derde lid, kunnen gemaakte afspraken voor een dienst niet verplaatst of
geannuleerd worden door de klant, tenzij Praktijk Lien Hylebos in een specifieke situatie
anders beslist. Door de klant gemiste afspraken kunnen niet worden ingehaald, en
laten de betalingsverplichtingen van de klant onverlet.
4.4 Praktijk Lien Hylebos heeft het recht om voor de uitvoering van (delen van) de
opdracht derden in te schakelen.
4.5 Praktijk Lien Hylebos heeft het recht de inhoud, de plaats en tijd van (onderdelen
van) een dienst te wijzigen. Praktijk Lien Hylebos zal de klant hierover informeren.
4.6 De klant staat in voor tijdige en volledige verstrekking van alle voor de
overeenkomst relevante informatie en voor de juistheid van die informatie.
4.7 Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Praktijk Lien Hylebos blijft de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem of haar
2/7genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij of zij zich op de door Praktijk Lien Hylebos verrichte diensten baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie
van deze diensten.
4.8 Klachten dienen binnen 10 werkdagen na (het deel van) de verstrekte dienst
waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan Praktijk Lien Hylebos worden gemeld.
Na deze termijn wordt (het deel van) de verstrekte dienst geacht te zijn aanvaard.
Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
4.9 De reis- en verblijfkosten die de klant maakt in het kader van een te
verstrekken dienst zijn, tenzij expliciet anders vermeld, niet opgenomen in de prijs
en zijn voor eigen rekening.
5. LEVERING VAN PRODUCTEN
5.1 Producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de klant bij zijn
bestelling werd doorgegeven. Foutieve leveringsadressen zijn de
verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten
laste van de klant.
5.2 De levering gebeurt binnen de België. Voor kosten met betrekking tot de levering, kan verwezen
worden naar 3.1.
5.3 De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen
tien werkdagen. De vermelde leveringstermijnen zijn evenwel niet bindend, maar
worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan
aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen
ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
5.4 Praktijk Lien Hylebos heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten, dit zonder
extra verzendkosten aan te rekenen aan de klant.
5.5 Behoudens in het geval van een fout die te wijten is aan de klant, zoals
bijvoorbeeld verlies ten gevolge van het vermelden van een foutief leveringsadres,
worden in het geval van niet-levering van de goederen de eventueel door de klant
betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
5.6 Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van
klacht wegens niet-conforme levering, 10 dagen na de levering en (b) in geval van
verborgen gebreken, 10 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment
waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in
ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of nietconformiteit
die op het ogenblik van in ontvangstname kon worden vastgesteld.
5.7 Alle door Praktijk Lien Hylebos geleverde producten blijven eigendom van Praktijk Lien Hylebos totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) deugdelijk is
nagekomen, daaronder mede begrepen betaling van de koopsom, vergoedingen,
belastingen, kosten en eventuele schadevergoeding.
5.8 De door Praktijk Lien Hylebos geleverde producten, die onder het in het vorige lid
genoemde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, als
betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op een andere wijze worden
bezwaard. De klant dient alles te doen om de eigendomsrechten van Praktijk Lien Hylebos veilig te stellen.
3/7behouden ons het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren als deze buiten
voormelde termijn gebeurt.
8.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product
na levering aan de klant.
8.3 Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij
zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van
welke aard ook, door de klant geleden.
9. OVERMACHT EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
9.1 In geval van levering van een dienst, is in geval van tijdelijke of blijvende
overmacht van Praktijk Lien Hylebos waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of
blijvende arbeidsongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of
-uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie Praktijk Lien Hylebos gerechtigd de overeenkomst te beëindigen danwel haar prestaties op te
schorten, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan
doen gelden. Indien Praktijk Lien Hylebos op grond van overmacht de overeenkomst
beëindigt, houdt Praktijk Lien Hylebos het recht op betaling van alle prestaties die waren
verricht voordat er sprake was van overmacht.
9.2 In geval van levering van een product zijn wij niet aansprakelijk voor een
vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen
omwille van gebeurtenissen buiten onze wil om, inbegrepen
productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen,
werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lockouts,
werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij
onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen
voorzienbaar zijn.
9.3 De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van één der partijen.
9.4 Aan beide partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de
andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde
van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim
is.
9.5 Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden in geval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie, gerechtelijke of
buitengerechtelijke ontbinding, insolvabiliteit, onbekwaamheid en/of onvermogen
van of aanstelling van een voorlopig bewindvoerder over één van de partijen.
10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Praktijk Lien Hylebos is slechts aansprakelijk indien de klant aantoont dat de klant
schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Praktijk Lien Hylebos.
10.2 De aansprakelijkheid van Praktijk Lien Hylebos is beperkt tot een bedrag gelijk aan
maximaal één maal het in de overeenkomst vernoemde bedrag.
10.3 Indien de overeenkomst is onderverdeeld in delen, is de aansprakelijkheid
van Praktijk Lien Hylebos verder beperkt tot de vergoeding die verschuldigd is voor dat
deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4 Praktijk Lien Hylebos is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade.
5/7Aansprakelijkheid van Praktijk Lien Hylebos voor indirecte schade, waaronder
gevolgschade, is uitgesloten.
10.5 Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust Praktijk Lien Hylebos geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
10.6 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar
na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
10.7 Praktijk Lien Hylebos zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in
acht nemen. Praktijk Lien Hylebos is niet aansprakelijk voor de fouten en/of
tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die onder leiding en
verantwoordelijkheid van Praktijk Lien Hylebos werken.
10.8 De klant vrijwaart Praktijk Lien Hylebos ter zake van alle aanspraken van derden
die voortvloeien uit of verband houden met de tussen Praktijk Lien Hylebos en de klant
gesloten overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of
bewuste roekeloosheid van Praktijk Lien Hylebos. De vrijwaring heeft mede betrekking
op alle schade en (proces)kosten die Praktijk Lien Hylebos in verband met een
dergelijke aanspraak maakt.
10.9 Derden die door Praktijk Lien Hylebos worden ingeschakeld voor de uitvoering van
een overeenkomst, kunnen zich jegens de klant op alle aan de overeenkomst te
ontlenen verweermiddelen beroepen, als ware zij zelf partij bij die overeenkomst.
11. PERSOONSGEGEVENS
11.1 Door te bestellen op de website www.lienhylebos.be staat de klant
uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar
persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand,
het beheer van de bestellingen, leveringen en betalingen. De verwerking voor
marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de
klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens de bestelling.
11.2 De persoonsgegevens die klanten verstrekken voor een éénmalige bestelling
worden bijgehouden voor de duur die nodig is om de bestelling te leveren en de
betaling te ontvangen. Wanneer zij ervoor kiezen om zich te registreren als klant
op de website, worden deze persoonsgegevens bijgehouden tot op het ogenblik
dat de klant vraagt om de persoonsgegevens te verwijderen. Deze aanvraag kan
gericht worden tot lien.hylebos@hotmail.com .
11.3 Praktijk Lien Hylebos zal de gegevens niet overmaken aan derden. De klant heeft
voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft ten allen tijde het
recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing
doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het
openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.
12. SCHEIDBAARHEID
12.1 Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze
nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
12.2 Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim wordt verklaard,
zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.
6/712.3 Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden
beschouwd, behouden wij ons het recht voor om dit gedeelte te vervangen.
13. TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene
voorwaarden zelf, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing
13.2 Alle geschillen zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van
het gerechtelijk arrondissement Leuven behoren.
13.3 Indien Praktijk Lien Hylebos op enig moment afstand doet van een of meerdere
recht(en) die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt(/en),
ontstaat hierdoor geen recht voor de klant in toekomstige situaties of
overeenkomsten. In navolgende situaties en overeenkomsten gelden deze
algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen opnieuw
andere afspraken worden overeengekomen.
13.4 Praktijk Lien Hylebos is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Praktijk Lien Hylebos zal de klant hierover informeren. De algemene voorwaarden die op
de website van Praktijk Lien Hylebos staan vermeld, zijn de op de overeenkomst
toepasselijke algemene voorwaarden.
14. ADRESGEGEVENS
Praktijk Lien Hylebos relaxologie
Het Drakennest
Maatschappelijke zetel:
Lien Hylebos
Klaveren Aas 61
9120 Beveren-Waas
BELGIË
BTW BE0704 983 033
Lien.hylebos@hotmail.com
Voor alle vragen omtrent bestellingen kan je contact opnemen met onze
klantendienst via lien.hylebos@hotmail.com of op het nummer 0499/80.69.66 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst
van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling
van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag
ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een bevoegde entiteit. U kan de
Consumentenombudsdienst bereiken via deze link:
https://www.consumentenombudsdienst.be//nl.
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen
op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link:
https://ec.europa.eu/odr.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
7/7


algemene voorwaarden